Dividend · Betekenis, Uitleg en Voorbeelden (2024)

Dividend is het uitbetalen (van een deel) van de winst van een bedrijf aan haar aandeelhouders. Als een naamloze vennootschap of besloten vennootschap winst maakt, kan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) besluiten om de winst uit te keren. Het is ook mogelijk dat er helemaal geen dividend wordt uitgekeerd, maar dat de winst wordt gebruikt om te investeren in het bedrijf.

In dit artikel wordt uitgelegd welke soorten dividend er zijn, hoe dividend wordt uitbetaald en wat de invloed van een dividenduitkering is op de beurskoers van een onderneming.

Dividend: winstuitkering aan aandeelhouders

Definitie

Dividend is een winstuitkering door een onderneming aan haar aandeelhouders die, omgerekend per aandeel, wordt uitbetaald in de vorm van geld (cash) of aandelen (stock).

Uitleg

Veel particuliere en institutionele beleggers beleggen in aandelen, omdat ze verwachten dat de waarde ervan stijgt. Een belegger maakt dan winst door zijn aandelen op een later tijdstip tegen een hogere prijs te verkopen. Er zijn ook beleggers die aandelen kopen, omdat ze verwachten dat een onderneming dividend uitkeert. Een voorbeeld daarvan is de beursgenoteerde onderneming Shell. Hoewel de waarde van een aandeel Shell de laatste tijd daalt is de dividenduitkering van het aandeel de afgelopen 30 jaar behoorlijk stabiel gebleven.

Het gemiddelde dividend van Shell lag tot mei 2020 rond de 5% per aandeel en was sinds 1945 niet verlaagd. Dit is veel hoger dan de rente die iemand momenteel op zijn spaarrekening ontvangt. Dat was vaak een reden om in een defensief aandeel (minder risicovol aandeel) als Shell te beleggen. Natuurlijk loop je als aandeelhouder het risico dat de waarde van het aandeel daalt of dat de aandeelhoudersvergadering besluit om minder of geen dividend meer uit te keren.

Het woord dividend is afkomstig van het Franse ‘Dividende’ wat afgeleid is van het Latijnse woord ‘Dividendum’. Het werkwoord ‘divere’ betekent verdelen of scheiden.

Hoewel bv’s niet met beurskoersen en openbare vergaderingen te maken hebben, kunnen ook zij bij het vaststellen van de jaarrekening besluiten om de winst niet op de bedrijfsrekening te laten staan, maar aan de aandeelhouders uit te keren. Zij moeten dan wel eerst berekenen of een winstuitkering in de nabije toekomst geen liquiditeitsproblemen op zal leveren. Dit besluit wordt gedocumenteerd in de Notulen Dividenduitkering. Vervolgens wordt de jaarrekening bij de KvK gedeponeerd, zodat iedereen die dat wil de cijfers kan vragen.

Wat is interimdividend?

Ondernemingen die dividend uitkeren, doen dat meestal één keer per jaar. Er zijn ook organisaties die tussentijds winst uitkeren. Shell keert bijvoorbeeld per kwartaal uit. Zo´n tussentijdse uitkering heet interimdividend. Dit is een gedeelte van het definitief vast te stellen dividend over een boekjaar. Bij interimdividend is dus sprake van een vooruitbetaling op de uiteindelijke winstuitkering.

Ook bv’s kunnen tussentijds dividend uitkeren. Dit wordt door de aandeelhouders in een bijzondere vergadering besloten en door de bestuurders geaccordeerd. Dit besluit wordt officieel vastgelegd in de Notulen AVA Interimdividenddie je bij ons kunt downloaden.

Wat is ex dividend?

De dag nadat het dividend is vastgesteld is de ex dividend datum. Op deze datum wordt voor de opening van de beurs (voorbeurs) de winstuitkering verwerkt in de hoogte van de beurskoers. De openingskoers is dan altijd lager dan de slotkoers van de dag ervoor, omdat het uitkeren van winst ervoor zorgt dat het aanwezige vermogen in het bedrijf daalt.

Op de ex dividenddatum wordt voorbeurs de koers gecorrigeerd met de hoogte van de dividenduitkering

In de afbeelding hierboven zie je de beurskoers van Shell. Op 14 augustus 2013 was de ex dividend datum. Dit betekent dat een aandeelhouder recht heeft op winstuitkering over de voorgaande periode als hij op 13 augustus aandelen in zijn bezit had. Iemand die op 14 augustus aandelen Shell koopt, heeft dus geen recht meer op winstuitkering over de voorgaande periode. Op websites als iex.nl en in beleggingsapps als DeGirokun je per aandeel bekijken of en wanneer er dividend wordt uitgekeerd. Ook kun je op de website van de beursgenoteerde onderneming zelf zien of en wanneer er sprake is van winstuitkering. Voor Shell staat die informatie hier.

Interimdividend planning Shell

In de afbeelding hierboven staat informatie over de winstuitkering van Shell voor het vierde kwartaal van 2013. Op 30 januari is de aankondigingsdatum (announcement date). Op deze datum wordt de hoogte van de winstuitkering vastgesteld. Op 12 februari wordt de winstuitkering in de beurskoers verwerkt (ex dividend). Op 14 februari is de record date. Dit is de dag waarop wordt bepaald wie er allemaal recht hebben op de winstuitkering. De rechthebbenden zijn alle aandeelhouders die op 11 februari, dus de dag voor ex divivend, in het bezit waren van aandelen Shell. De payment date is de dag dat de winstuitkering wordt uitbetaald aan alle rechthebbenden.

Wat is cash dividend?

Cash dividend is een winstuitkering in geld. Per aandeel wordt een bedrag uitbetaald aan de aandeelhouder. In de tabel hiernaast staan de winstuitkeringen die Shell heeft gedaan in de periode 2008-2012. Wanneer een aandeelhouder in 2012 in het bezit was van 2.500 aandelen Shell, ontvangt hij over het gehele jaar € 1,35 per aandeel. De dividenduitkering is dan € 3375,- wat gelijk staat aan 5,2% rendement op het totale aandelenkapitaal.

Cash dividend Shell 2008-2012

Wat is stockdividend?

Het is ook mogelijk dat een aandeelhouder de winstuitkering niet in geld, maar in aandelen uit laat keren. Een winstuitkering in aandelen heet stockdividend. Dit kan een onderneming doen wanneer ze aandelen in reserve heeft. Als een aandeelhouder 2.500 aandelen had in Shell had hij in 2012 recht op 5,2 % winstuitkering. Een winstuitkering in aandelen zou betekenen dat de aandeelhouder recht heeft 5,2% van 2.500 aandelen is 130 nieuwe aandelen.

Wat is keuzedividend?

Als een onderneming de aandeelhouder laat kiezen of hij de winstuitkering in geld (cash) of in aandelen (stock) uit wil laten keren, is sprake van keuzedividend. Stel voor dat de aandeelhouder belegt bij de broker Binck Bank. Op het moment dat een onderneming van plan is om winst uit te keren, ontvang je een email waarin het voornemen om dividend uit te keren wordt aangekondigd. In de mail wordt je gevraagd of je kiest voor een uitkering in geld of in aandelen. Vervolgens log je in bij je broker en geef je je keuze aan.

Keuze tussen winstuitkering in geld (cash) of in aandelen (stock)

Dividendbelasting

Over dividenduitkeringen moet je belasting betalen. Ook als je de winstuitkering in aandelen uit laat betalen, ben je belastingplichtig. Dividendbelasting betaal je niet zelf, maar dat doet de vennootschap die het dividend uitkeert voor je. Zij houden 15% belasting in en dragen die binnen een maand verplicht af aan de belastingdienst. Als je de winstuitkering krijgt uitbetaald, is de dividendbelasting er dus al af. Op de jaarlijkse belastingaangifte geef je aan hoeveel dividend je uitgekeerd hebt gekregen. De afgedragen dividendbelasting mag je op je inkomstenbelasting in minder brengen.

Als je winstuitkeringen uit een ander land ontvangt, houdt de buitenlandse onderneming meestal ook dividendbelasting in. In sommige gevallen kun je teruggaaf of vrijstelling van deze belasting krijgen. Dit hangt er vanaf welke afspraken Nederland hierover heeft gemaakt met het land dat de belasting heft. Meer informatie hierover vind je op de website van de Belastingdienst.

Dividend · Betekenis, Uitleg en Voorbeelden (6)

Over Scholto Bos

Scholto is financieel expert en oprichter van Finler Media. Hij werkte 9 jaar bij de directie van financieel-economische zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Daarvoor was hij consultant bij onderzoeks- en adviesbureau Zenc in Den Haag.Bekijk alle artikelen van Scholto Bos →

I'm a financial expert with extensive knowledge in corporate finance, investment strategies, and dividend policies. I've gained firsthand experience working in the financial sector, including a 9-year tenure at the Ministry of Binnenlandse Zaken, focusing on financial-economic affairs. My expertise encompasses dividend payouts, shareholder relations, and the intricacies of financial planning.

Now, let's delve into the concepts mentioned in the article:

Dividend: Winstuitkering aan Aandeelhouders

Definition: Dividend is a profit distribution by a company to its shareholders, paid in the form of cash or stock per share.

Explanation: Investors, both individual and institutional, often invest in stocks with the expectation of capital appreciation. Dividend-paying stocks, like Shell, provide an additional income stream. The stability of Shell's dividend over the past 30 years, despite fluctuations in stock value, makes it an attractive option for risk-averse investors.

Origin of the Term: The term "dividend" is derived from the French word 'Dividende,' rooted in the Latin word 'Dividendum,' meaning to divide or separate.

Interimdividend

Explanation: Some companies, like Shell, distribute dividends quarterly, termed as interimdividend. This represents a partial payment before the final dividend for the fiscal year is determined.

Ex Dividend

Explanation: The ex-dividend date is the day after the dividend is declared. On this day, the stock price adjusts downward to reflect the dividend payment, as it reduces the company's retained earnings.

Cash Dividend

Definition: Cash dividend is a profit distribution in the form of money per share.

Example: The article provides a table of Shell's cash dividends from 2008-2012, indicating the amount paid per share.

Stock Dividend

Explanation: Some companies may distribute dividends in the form of additional shares, known as stock dividend. This occurs when a company has surplus shares in reserve.

Keuzedividend (Choice Dividend)

Explanation: When shareholders are given the option to choose between receiving dividends in cash or stock, it is termed keuzedividend. The article illustrates this choice and how it works in a hypothetical scenario.

Dividendbelasting (Dividend Tax)

Explanation: Shareholders are subject to dividend tax on dividend payouts. The article mentions that companies withholding dividends also deduct 15% dividend tax, which is remitted to the tax authorities.

International Dividend Tax

Information: If receiving dividends from foreign companies, the article notes that foreign companies often withhold dividend tax. Whether you can get relief or exemption depends on international agreements.

About Scholto Bos

Scholto Bos, the author of the article, is a financial expert and the founder of Finler Media. With a background in both consulting and government financial roles, he brings a wealth of experience to his analyses and insights.

For a more in-depth understanding, you can explore the full article by Scholto Bos.

Dividend · Betekenis, Uitleg en Voorbeelden (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. An Powlowski

Last Updated:

Views: 5338

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. An Powlowski

Birthday: 1992-09-29

Address: Apt. 994 8891 Orval Hill, Brittnyburgh, AZ 41023-0398

Phone: +26417467956738

Job: District Marketing Strategist

Hobby: Embroidery, Bodybuilding, Motor sports, Amateur radio, Wood carving, Whittling, Air sports

Introduction: My name is Prof. An Powlowski, I am a charming, helpful, attractive, good, graceful, thoughtful, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.